Sundsmark

REFERATER 2020

Bestyrelses møde den 21-10-2020

Bestyrelse møde den 21-10-2020.

Fremmødte  var: Willy, Elsebeth, Nicole, Eldis, Gitte og Birte.

      1.  Valg af odrstyrer. Willyblev Valgt.

      2.  Godkendelse af sidste referat: Referatet godkendt.

      3.  Beretning af formand.

Så har vi fået overslag over hvad det kommer til at koste for at få gravet stophaner ned på alle veje, da det bliver nemmere at lukke for vandet, hvis der bliver brud, og ikke som i dag, hvor der lukkes for hele afdelingen, og hvis vandmanden skal puste rørerene ud. Vi vil som et forsøg grave en målerbrønd ned i en have, som får brud på vandrøret og allivel skal have gravet, så er det ikke en ekstra egne og vi kan se om det måske er en fordel med vandmålerne er i jorden.

En enstemmig bestyrelse vedtog at omkostningerne til dette tages af den spærrede vandkonto. DEr bliver således ikke en merudgift for kolonisterne. Vi begynder, når der lukkes for vandet. Kassereren laver de nødvendige papirer klar til underskrivelse til banken, så snat de forskellige udgifter er kendt.

Vi har fået gravet en brønd ned i Betinas have, hvor overfladevandet løber igennem den brønd, i stedet for at grave inde i i haven Nylandsvej 11. Det viste sig, at der var hul på røret så der kom jord når der blev spulet igennem. Nu håber vi det vil hjælpe her til vinter, så der ikki kommer til at stå vand i haverne.

Bestyrelsen diskuteede også hvad det rigtigste ville være at gøre ved ham der købte Michaels have, da flere medlemmer af bestyrelsen har været forbi haven og ikke synes, at der er sket noget nævneværdigt. Vi blev ening om, at vi opsiger hans lejekontrakt og der bliver sendt brev til ejeren. Det vil bestyrelsen gøre mere brug af i fremtiden i de tilfælde, hvor der trods den ene aftale efter den anden fortsat ikke sker nogen oprydning i haven, og haven fremstå årevis rodet.

Der er ogsåen kolonist, der har solceller, som vi lige skal tage en snak med ham om, han bliver indkalt til næste bestyrelses møde.

Der har været bestyrelsesmøde i kredsen,her blev de nye vurderingsregler drøftet. Reglerne er sådan, at hvis en kolonist vil sælge sin have, skal den først godkendes til vurdering. Det  de skal er om alt byggeri er lovligt, hvis det ikke er tilfældet, skal det lovliggøres inden haven kan vurderes, og ingen haver kan sælges hvis de ikke er vurderet. Når det så er gjort kommer vurderingsfolkene og vurderer haven. Det er et arbejde, der skal udføres af en fra bestyrelsen og en anden person, her i foreningen bliver det suppleanten til vurderingsudvalget, der varetager erhvervet.

Vi har et vurderingskursus her i Sundsmark den 07-11-20220 i fælleshuset.

Der var også besøg afnogle konsulenter ved kredsmødet, de skulle indhente oplysninger om, hvad syn de forskellige afdelinger havde om Kolonihaveforbundet i helhed, der blev fremlagt kretik om, at det næsten ikke var muligt at komme i kontagt med dem, da de kun har åben 2 timer hverdag. og at man ikke får konkrete svar, hvis man har et problem. Ydermere fandt kredsbestyrelsen og vurderingsfolkene at der mange gange blev ændret bare for at lave om, uden at høre hvad medlemmernes syn var på de forskellige tiltag.

       4. Beretning af kassereren:

Kassereren fortalte, at hun langt om længe havde fået opgørelsen fra forsikringen, så nu kunne hun få sendt opkrævninger ud. Havelejen er udsendt og nu ved atgøre vandregningen op så de også kan blive sendt ud.

        5. Haveudvalget holder vinterferie.

 Men ikke bestyrelsen så hvis der sker noget, der ikke er lovligt, så bliver det påpeget af bestyrelsen, for at være i bestyrelsen er et helårs job.

         6. Rundt om bordet: Almen samtale.

         7. Hvad har vi gang i lige nu:

Alt hvad vi havde planlagt, komsammen for de frivillige, cafe, julearangement, det har Corona sat en stopper for, men helbredet kommer i første række, så må vi gemme fornøjelser til senere. Deter godt at have noget atglæde sig til, og så tager vi revevance.

          8. Næste møde ??????.

Bestyrelsesmøde den 22-09-2020

Bestryrelsesmøde den 22-09-2020.

Fremmødte var : Elsebeth, Lisbeth, Gitte, Willy og Birte.

      1. Valg af ordstyrer: Willy blev valgt.

      2. Godkendelse af referat fra sidste møde: Referatet godkendt, fremover skal referatet sendes ud til alle bestyrelsesmedlemmer uanset om de er der eller ej og de forpligter sig til at svare.

      3. Beretning af formand:

Vi har ikke solgt nogle haver , af den grund at vi ikke har haft nogen, men nu har vi fået to til salg.

Vi skal have ordnet overfladevandet, så vi ikke sår i samme situation som sidste vinter, med god samarbejdsvilje har vi fået lov til at grave i Betinas have på det stykke som går mellem de to brønde, der ligger i haven Nylandsvej 11  og gårdspladsen ved fælleshuset.

Bestyrelsen drøftede, om der skulle sættes stophaner op ved hver vej, da det gør det nemmere for vandmanden at puste rørene. Det er blev også diskuteret, om det vil være en ide med målerbrønde. Vi blev enig om, at vi i første omgang kan forsøge os med at grave en målerbrønd ned, når der var brud på et vandrør, da vi i den forbindelse har gravet op alligevel, så skulle vi med tiden undgå at vore vandure bliver uttette på grund af frost. Da det arbejde der skal udføres kommer ind under vandrør, kan vi bruge de penge som vi har stående på vores konto der er øremærket til dette fårmål. Bestyrelsen indhenter tilbud på materialer.

Kommunen har pålagt alle kolonister, at de selv sørge for BBR bliver tilrettet således, det altid vil fremgå, hvem der lejer det enkelte havelod, men denne gang gør bestyrelsen det, så kommunen får en opdateret liste ved os, fremover vil bestyrelsen også sørge for det, da der er noget der ikke kan så godt dansk.

Lysfesten gik godt der var over 50 medlemmer, Christean Jacobsen der er formand for havebedømmelsesudvalget uddelte præmier fra havebedømmelsen det gik også godt, men det var kun en nødløsning, bestyrelsen er glade for at opbakningen er så stor. Der var 8 haver der var tilmeldt konkurancen om det flotteste lys ihaven. Vinderen  blev Bodil Høy Energivej 40 pladsen som nr 2 blev Michael Falkenhagen Mønstervej 18, 3 pladsen gik Pia Wollesen Mønstervej 9, der var også præmie til den største solsikker, Vinderen blev Annie og Hans Werlin Energivej 13.

     4. Beretnig af kassereren:

Kassereren er ved at gøre klar til at sende havelejen ud. Der bliver omdelt sedler til vandavlæsning som sidste gang, som man skal udfylde og komme i postkassen oppe ved fælleshuset eller aflevere til cafe den 1 nov. da det er sidste frist for aflæsningen. Aflæsningsskemaet omdeles til alle haver den 3 okt. på fællesarbejdsdagen. De der ikkefår aflevet til tiden får pålagt et gebyr på 300 kr. det bliver lagt på næste haveleje.

      5. Haveudvalget: Har nedlagt sig selv.

      6. Hvad har vi gang i lige nu:

Der erfællesarbejde lørdag den 3 okt. Vi starter i fælleshuset kl. 9 med morgenmad og opgavefordeling. Men med alt det bøvl med Corona, beder vi jer holde øje med opslagstavlerne og på facbook mm. i fald der sker ændringer.

       7. Næste møde:

Næste bestyrelses møde er onsdag den 21 okt kl. 18.30 i fælleshuset.

Tak for god ro og orden.

  Sekretæren

Bestyrelses møde den 25-08-2020

Bestyrelses møde  25-08-2020.

Fremmødte var Elsebeth, Nicole, Eldis, Gitte Og Birte.

       1. Valg af odrstyrer : Eldis valgt.

       2. Godkendelse af referat fra sidste møde; Udsættes til næste gang.

       3. Beretning af formand:

Vi har solgt en have siden sidte møde, Og vi har ikke flere haver til salg.

 Da vores vandure ikke lever op til vores forvendtninger, da de bliver utætte og det lille hjul som tæller vandforbruget, ikke  kører rundt ved nogle af urene, derfor har bestyrelsen besluttet efter megen snak frem og tilbage, om vi skal prøve en anden slags. Vi havde fået nogle forslag og efter vi havde fået det snakket ignnem, blev vi enige om, at det ville vi gøre.

Valget valdt på nogen der var vakumm lukket, så der ikke konsidens vand, og så er der en klap der beskytter uret. Vi gør det på den måde, at vi skifter ud når de går i stykker. Og så prøver vi at gøre, som der gør i en anden haveforening og hvad vvs- manden sagde, vi puster urene ud, da der kan sidde lidt vand inde i uret som gør at hvis de får frost bliver udtætte, der hvor akslen går ind til tælleren. de nye ure er lidt dyrere men det kan forhåbenlig betale sig på sigt.

Vi er ved at lægge et dræn ned ved fælleshuset, da der står så meget vand vedyder muren, at det trækker ind gennem vægen.

Den artikel der stod vores haveblad , med at vi skulle have en huseftersyn fordi vi hæfter for fejl og mangler 10 år efter, vi har solgt vore have, Birte har haft det med til kredsmødet og de mener ikke det er relevant for vores forening, da vores haver ikke er af den værdi, som gør sig gældende.

Bestyrlsen synes, at forbundetburde komme med en minimumsgrænse for alder af de  der kan blive berørt af det, for de fleste kolonihaverhuse er lavet af kolonister selv, så hvis er en mangel et eller andet sted, er det ikke i ond gerning.

I øjeblikket kører der en sag i enanden forening har i Sønderborg, hvor der var en der købte en have for5 år siden, og nu vil have en erstatning  nu på grund  af der var en skjult fejl Dertil skal siges , at han betalte 105.000 kr. for haven. Bestyrelsen er spændte på udfaldet, da parterne skal i retten i oktober.

Kredsfest er aflyst og derfor får dem der skal have præmier fra havebedømmelse udleveret deres præmier til lysfester.

           5 Beretning af kassereren:

Der er stadig  nogen der  ikke har betalt deres haveleje, en mangler hele beløbet og den anden et afdrag, da vi indgik en aftale, men den bliver ikke overholdt, så vi må overveje, om det skal have en konsekvens.

           6.  Haveudvalget: holder ferie.

           7.  Hvad har vi gang i lige nu: 

Der afholdes lysfest den 5 september i fælleshuset. Grillen bliver tændt kl. 17.30 man skal selv have kød med, der er gratis salat bar inde i fælleshuset, øl og vand kan købes for 5 kr.

Dem der har lys i have skal give besked, så dommer ved hvor de skal gå hen. Men man må gerne  deltage i engagementet i fælleshuset uden at have lys i haven.

Solsikker konkurrence, foreningen største solsikker tilmeldte senest torsdag den 3 september.

            8.  Næste Bestyrelses møde:

Næste bestyrelses møde er den 22-09-2020 kl. 18.30 i fælleshuset.

Tak for god ro og orden.

   Sekretæren.

Bestyrelses møde den 04-08-2020

Bestyrelses møde den 04-08 -2020.

Fremmødte var Birte, Nicole,Gitte og Lisbeth.

       1. Valg af ordstyrer: Nicole blev valgt.

       2. Godkendelse af referat fra sidste møde: Referatet godkendt.

       3.  Beretning af formand:

Vi har solgt 2 haver, enpå Havdalsvej og en på Energivej,ingen haver til salgt pt.

Vi drøftede besigtigelsesraporten som er på lagt fra forbundet, hvordan forholder forbundet sig til ( at der påføres på købekontragten at huset er købt som beset).

Kan der sættes en batelgrænse ved 100.000 kr. Vi tager det med til kredsmøde ( Vi ønsker det ikke).

Vi har fået en ny plænetraktor, som Birte fik handlet ned til en god pris.

Et hus på Energivej har haft brand, vi drøftede ejeres katte.

Der er blevet sendt brev ud til flere kolonister, en have har et for højt stakit og det er også længere end 6 meter fra den bageste hæk i haven, man må også gerne et hegn op 60 cm fra hækken inde i haven men man skal først kontakte bestyrelsen så man bliver ening om hvor det skal stå.

Der er også en kolonist der står og slagter fisk i sit skur og lader vandet flyde over til naboen.

Skraldespanden på legepladsen er ikke til husholdnings affald der stammer fra kolonihave, den blev sat op fordi at folk der sad og spiste  pizza og is smed deres papir alle steder, og dem der lufter deres hunde kan bruge den til poser så de kan lære at samle op, det er bedre end at de flyder over det hele, der bliver sat skildt på skrallespanden.

Vandure udskydes til næste gang fordi at vi ikke er fuldtalig.

 Vandsystemet skal pustes igennem forat undgå vandet sidder på det lille hjul, som kan være årsag til de går i stykker, afterhånden som de bliver udskiftet, vil vi gerne skifte til en dyrere slags.

Vi skal have en kompressor til at puste rør ud med.

Foreningen har fået ros af ringriddreforeningen, de synes det ser så fint ud på vejen og gårdspladsen, det er jo dejligt at høre.

        4.  Beretning af kassereren:

Vi har fået en bøde, da der på vores hjemmeside var blevet brugt et billede som var vores egne, men var lånt fra en internetside uden tilladelse fra fotografen, vi indgik et forlig, og Birte har fjernet alle billeder på hjemmesiden undtagen hendes egne.

Der er stadig nogen der ikke har betalt havelejen.

                          1.  haveleje  = 30 april  ( sidste hverdag)

                          2.  haveleje  = 30 pkt.   ( sidste hverdag)

                          Rettidig betaling er3 hverdage efter forfalds dag.

                          lille forsikring = ( Først i marts )

                          Stor forsikring = ( Først i marts )

                          Vandaflæsning =  Aflæses  1 nov.

                                                     Betales  2  dec.

Bestrelsen beder alle oplyse deres telefonnummer til Birte,da vi skal kunne få fat i jer alle f.eks. ved brand, hvis jeres haver står under vand  eller hvis der har været indbrud ijeres huse, og det står for øvrigt også i vores vedtægter at alle kolonister skal oplyse deres aktuelle adresse og telefonnummer.

 Foreningen har ikke haft nogle indtægter fælleshuset pga. Corona, men vi harjo ikke haft de store udgifter på strøm og vand.

Grus salget går rigtig godt, både til veje og til private haver.

Vi skall have to riste forhøjet lidt nede ved stationsvej.

Overfladevandet over ved Nylandsvej bliver ordnet til efteråret.

Formand og kasserer har travlt med at lave lister både til kommunen og til banken.

Bestyrelsen  talte om vigtigheden ved at holde dage og andre arrangement, det synes vi at det er en god ide da det sociale har en stor betydning i en forening på vores størelse, der kan folk også komme hvis de har spøgsmål til kassereren og formand, for de deltager for det meste

          5. Næste møde:

Næstebestyrlses møde er den 25-08-20 kl. 18.30 i fælleshuset.

Tak for god ro og orden

   Sekretæren.

Bestyrelsesmøde nr. 5 /2020 Tirsdag 16/6 - 2020

Bestryelses møde den 16-06-2020.

 Femmødte var Nicole, Elsebeth, Gitte, John og Birte.

         1. Valg af ordstyrer: Nicole blev valgt.

         2. Godkendelse af referat fra sidste møde: gemmes til næste gang.

         3.  Beretning af formand:

Der er solgt 2 haver siden sidste møde:

Havdalsvej 32. der blev arbejdet med 1 hold fredag, lørdag og søndag med to hold, og om mandag blev det sidste fjernet af en grøn mand og Carsten. Grunden bliver solgt den 17 juni. Michael har også fundet sin kat, så alt er i orden.

Vi har haft møde med kommunen, da dem der har haver nede på mønstervej gerne ville have noget af toppen af de træer der står på den anden side af stien, der hvor Mommarkbanen gik, de synes der er for lidt sol. Fra kommunen projekt og anlæg deltog Chr. Nordstrøm, han gav afslag med den begrundelse af træerne tilhørte kommunen og de skulle nok fjerne dem, hvis de var døde. der stod nogle hyldebær trær der hvor en af kolonisterne vil have et plankeværk, hun fik lov til at fjerne de grene der er i vejen for plankeværket, men resten skulle blive stående.

Formanden har også spurgt kommunen, omder kunne gives tilladelse til at bygge en overdækket terrasse, hvis huset var på 40 m2, men det fik vi avslag på, da de henholder sig til lokalplanen og grundens størelse- De mener, det bliver overbebygget, hvis der gives dispensation.

Vi har ikke hørt fra forsyningen om affalds sortering ved fælleshuset, men bestyrelsen mener, det er på sin plads, at dem der lejer fælleshuset selv tager dåser og flasker med hjem.

        4. Beretning af kassereren:

Kassereren orienterede om hvor mange haver, der havde været til fællesarbejde (42). Flere haver deltog medto personer. Det er vigtigt at tilmelde sig på listen inden fællesarbejde, da vi bedre kan planlægge dagens opgaver, samt om man kommer og spiser med( af hensyn til forplejning). Fremover er det sådan, at det er kun dem der laver et stykke arbejde,der spiser med.

Næste fællesarbejdsdag serverer vi morgenkaffe kl 9.00 og kl. 10 starter vi arbejdet som bestyrelsen uddeler under mogerkaffen, så alle ved hvad de skal lave. Der serveres kaffe og kager kl. 13, håber at man tager godt i mod denne ændring, det skal jo ikke være det samme hver gang.

Hvis kolonister til fællesarbejde kører med trailer for de 3,52 kr. pr. km. for at køre på lossepladsen, det gælder også når der køres med trailer for foreningen på andre tidspunkter.

 Der er tadig 6 der ikke har betalt deres haveleje, og en forsikring der ikke er betalt.

Vi har fået en del penge tilbage fra vand( for meget opkrævet i 2019).

Vihar brugt 3150 kr. alene til mad( dertil kommer de forskellige drikkevare)til fællesarbejde, kassereren hun synes, det var blevet lidt for dyrt i forhold til det vi plejer, men det skyldes blandt andt, at vi skulle tage hensyn til Corona, og vi kunne ikke selv hente sodavand og andre ting nede over grænsen.

Det blev John lidt fortørnet over, da han synes at det var for meget og at vi skulle belønne de kolonister, der kommer til fællesarbejde. Det var jo folks egne penge. Men det er det jo ikke lige for de folk som kommer til fællesarbejde for jo penge tilbage, så det må være dem der ikke kommer der betaler.

kassereren gjorde opmærksom på, at at udgifter til de opgaver der udføres i løbet af dagen også skal dækkes af de penge der kommer ind fra serviceopkrævningen på 200 kr. , sådan har det altid været og hun nynes, at der altid har været god mad til fællesarbejde. Hun sagde også at det er jo hende der kommer til at hænge på det, og ikke john, når generalforsamlingen spørger hvad alle de penge er gået til. Det må resten af bestyrelsen give hende ret i. John mente også, vi kunne tage 15 kr. for kaffe og rundstykker til cafe, det blev nedstemt.

         5. Haveudvalget: intet nyt.

         6. Hvadhsr vi gang i :

Den 30 juni holder vi frivillig møde, det er for dem der gør et frivilligt arbejde i foreningen, der drøftes hvad den enkelte skal lave og hvad de får for det.

Søndag den 21 går en del af bestyrelsen havevandring for at se om kolonisterne overholder lokalplanen og vores ordensregler, og så lærer vi dem at kende. Det synes vi er meget skønt.

        7. Næste møde:

Næste bestyrelses møde er den 4 august kl 18.30 i fælleshuset.

 

Tak for god ro og orden.

    Sekretæren.

 

 

Bestyrelsesmøde den 19-05-2020

Bestyrelsesmøde den 19-05-2020.

Frem mødte var: Birte, Willy, Elsebeth og Lisbeth.

      1. Valg af ordstyrer: Willy blev valgt.

      2. Godkendelse af referat fra sidste møde: Referatet godkendt.

      3. Beretning af formand:

Vi ha solgt 6 haver siden sidste møde, for 4 uger siden. Vi er færdig med at skifte vandure. Der er stadig ikke kommet en løsning ang. betaling af de defekte.

Container: Der er stadig store broblemer med at der kommer andet end haveaffald i containeren. Birte har kørt et helt læs væk af grillstatere, glas, kopper og meget andet, som ellers ville kunne betyde at vi skulle betale for at få det sorteret.

Vurdering/salg: Vi har fået nye vurderings papirer til salg af kolonihaver: Da kolonihaven skal godkendes og tjekkes inden sælger sætter den til salg. Bestyrelsen skal godkende huset før vurderings folkene kommer ud,vores vurderingsfolk har været på kursus som forbundet afholt.

Venteliste: Bestyrelsen følger de love og regler der er ang. køb og salg af kolonihaver. Der er ingen venteliste på nuværende tidspunkt i vores forening, og ønsker så lidt som nuligt heller ikke at have det. Sælger må selv om hvem de sælger til, dog kan bestyrelsen i sidste ende gå ind og afbryde et salg, hvis der er forhold der strider mod retningslinjerne der er inden for køb og salg af kolonihaver.

          4.  Beretning af kassereren:

Alle har fået opkrævninge sendt ud med posten eller mail. Det nye system er indtil videre en succes. Elsebeth kan se omman har åbnet sin mail. Det er meget vigtigt at man betaler nøjaktigt det beløb som står på giroindbetalingskortet, da der ellers går kludder i systemet. Man må ikke runde op eller ned.

Kassereren oplyste bestyrelsen om indestående på banken.

           5. Haveudvalget; 

John og Willy vil begynde at gå rundt og tjekke stier og hække, måske i denne uge.

            6. Rundt om bordet:

Toiletter bliver åbnet i morgen i forbindelse med de kommende feriedage.

Der kommer disse ændringer pga. Corona:

Ny håndvask og vandhane med sensor.

Spryflaske med håndsprit placeres uden fordøren og skal bruges før man bruger toiletet. Vejledning bliver hængt på døren, man skal medbringe: sæbe,håndklæder og toiletpapir, og man skal gøre rent efter sig.

Hvis det ikke bliver overholdt, så lukkes toiletterne igen.

Vi sørger for rengøring 3 gange om ugen.

Børn må ikke benytte toilettet uden forældre, da de ikke vil kunne overholde reglerne.

Vi diskuterede hvordan vi kan få mere udsugning på toiletterne.

Vi talte om vi skal have ekstra ekstra rengøring i disse Corona tider, og om vi spørge medlemmer om hjælp.

Hvordan haverne vurderes ud fra alle de kategorier, som forbundet nævner i det sidste haveblad.

Rydning af medlems have:

Målet er hus og have ryddes helt væk, metal fjernes inden fællesarbejdsdag, medlemmer kører med trailer. Buskrydder skal gruges til at slå græs ned, for at få overblik over hvad der gemmer sig i det hæje græs.

Gravemaskinen er lejet både lørdag og søndag.

Birte sørger for Hansker, redskaber, masker og sække til affald.

Arbejdsfællesdag lørdag     10 -   13       5 mand

                                         10 -   13       5 mand

                          Søndag    10 -   13        5 mand                

                                        10 -    13       5 mand

Container er bestilt til lørdagog søndag:

Fællesarbejdsdag er søndag den 7 juni afholdes i grupper på pga. Corona.Vi diskuterede hvor dan det kan løses, man skal tilmelde sig på sedlen som bliver hængt opve fælleshuset.

Penge retur ved fællesarbejdesdag bliver overført ved at oplyse kontonr.

Pissecafe afholdes med rudstykker og afstand.

Kolonistens katte blev også drøftet: Hvordan de kan indfanges, ( efer mødet er det kommet frem at katten er indfanget og forenet med ejer igen.

Tak for god ro og orden.

     Sekretæren

Bestyrelsesmøde den 20-04-2020

Bestyrelsesmøde den 20-04-2020.

Tilstede var  Birte, Elsebeth, Nicole, Lisbeth, Gitte, Eldis.

Ikke tilstede John.

1) Valg af odrstyrer: Willy blev valgt.

Præsentation af bestyrelses:

Formand Birte, Havdalsvej 6, Formand i 5 år.

Næstformand Willy, Energvej 5 have i 15 år.

Kasserer Elsebeth,Energivej 26 kasserer i 4 år, have i 9.

Nicole, Havdalsvej 19, Suppleant i 2 år/ ny i bestyrelsen.

John, Energivej 39, bestyrelse i 3 år, have i 4 år.

Suppleanter:

Lisbeth, Energivej 27, Ny som suppleant have i 14 år.

Gitte, Glentevej 7, nysom suppleant, have 3 år

Eldis, Nylandsvej 18, ny som suppleant, have i 2 år.

2)Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet fra generalforsamlingen den 07-03-20220 godkendt

I budget er flytetrundt på indtægter og udgifter. Det bliver rettet.

3) Beretning af formand:

Vi har solgt 4 haver siden sidste møde

Corona:Forbundet har givet anbefalinger om, hvordan vi kan håntere Corona i foreniinger.

Bla. ikke leje fælleshuset ud, og lukke toiletter, hvis foreningen ikke kan garantere rengøring hver dag.'

Kreds representantskabet:  John blev valgt ind i bestyrelsen, Nicole suppleant. Møder er aflyst indtil videre pga. Corona.

Vandur: Alle vandure er gennemgået, 60 stk af de uttede er skiftet( en af de nye holt kun en uge).

Der er flere som skal skiftes. Medlemmer skal endelig sige til, hvis deres vandure drypper.

Vi forventer,at få retur for de nye.

I Sundeved har deres vandure holdt i 3 år uden problemer.

Birte kommer rundt og aflæser de nye, samt sætter ny blombering på.

Overfladevand: Brønd ved Nylandsvej 11.

Vi har fået et overslag på gravemaskine, samt til udskifning af brønd.

Der arbejdes videre.

Brandkursus: Bestyrelsen : Bestyrelsenarbejder på, at all medlemmer får et kursus i at bruge ukrudsbrænder, bål, gasflasker regler mm.

4) Beretning af kasserer:

Haveleje opkrævning er forsinket pga. ny bank/betalingssystemet og Corona.

Dem som  afleverede email til generalforsamlingen, har fået sendt girokort via mail, resten er blevet sendt med posten.

Det anbefales, at aflevere mail, så der  kan spares lidt på porto, samt andre meddelser kan sendes med ud.

På girokortet kan man tilmelde betalingsservice, efter bestyrelsesmødet er der et opslag på hjemmesiden.

 Brandforsikring er sendt ud.

Mangler at høre fra, har fået en aftale med andre, som mangler at betale.

Mange nye kolonister er intereseret i den store forsikring.

Fotsikringspenge: Forsikringen vil have, at udbetaligen af penge går gennem foreningen, men bestyrelsen arbejder på at penge sendes direkte til de  berørte medlemmer.

Kørselsespenge; Afskattemæsige årsager har en enig bestyrelse vedtaget, at hvis medlemmer kører med trailer for foreningen, får de fra nu af, Skats højeste kørseltaks, ( fordi det er med trailer)Det er skattefrit, og kan udbetales kontant/konto.

Fællesarbejdsdag/ Corona: Vi skal forholde os til fællesarbejddage/ Corona, hvordan vi kan håntere bespisning, efter arbejdet.

Denførste fælles arbejdsdag var sat til den 16 maj, men bestyrelsen vælger, at flytte den til søndag den 7 juni, så den ligger samme dag, hvor der var planlagt cafe.

Budget/ corona: Budgget kommer til at mangle fra udlejning af fælleshuset( sidste år ca 15 udlijninger).

Vihar dog valgt at slukke for varmen i fælleshuset for at spare lidt, og der bliver ikke  brugt strøm og vand på toilettet, da det er lukket ien periode,der er heller ikke udgifter til cafe.

Rundt om Bordet;

Havdalsvej 32: haven er overdraget til foreningen.

Bestyrelsen tømmer huset for værdier efter aftale med ejeren. Der sættes plader for dør og vinduer, vi starter med face 1. oprydning i haven.

Hvis medlemmer vil hjælpe med at rydde haven, kan det bruges til fælles arbejdsdag, hvor der skal arbejdes i små hold pga. Corona. (Hvis medlemmer ikke vil hjælpe, er der på generalforsamlingen afsat penge til at få ryddet haven og fjernet huset).

Der skal være en container til brændbart og  glas/deponi, så affald ikke akal sorteres.

Der arbejdes videre med detaijerne om face 1 haven.

Når huset skal fjernes skal vi have en lukket container og en gravko.

Kat; Vi tager hånd om Michaels kat "Ra"

Bestyrelsen sørger for den bliver indfanget og bragt til kattehjem eller bortadoteret.

Flag; Der er fundet to flagkvinder.

Men der mangles stadig en suppleant, der bor i kolonien isærson eller bori nærheden, som vil hjælpe med at hejse om morgen.

Tak for god ro og orden.

  Sekretæren.

Referat fra generalforsamlingen den 07-03-2020

Referat fra generalforsamlingen lørdag den 7marts 2020 i fælleshuset kl. 12.00

                                                           Dagsorden:

1) Valg af derigent:

Til dirigent blev valgt Sven ÅÅge Dam.

Til referent blev valgt Preben Sørensen (kredsformand).

Til stemmeudvalg blev valgt Michael Falkenhagen, Kim Kaad og sussi Christensen.

Der blev konstanteret, at der var 88 medlemmer til generalforsamlingen.

2) Beretning afformand:

Birte glædede sig over den store tilslutning med bl.a. mange nye medlemmer. Hun oplyste, at året 2019 gik stille og roligt, det eneste man kunne have ønsket var lidt mere sol: Vi har solgt 30 haver sidste år, og bestyrelsen vil byde alle de velkomne.

Foreningen fik monteret vandmålere, det gav lidt udfordringer da der måtte lukkes for vandet i etapper, men med lidt god vilje gik det også. Der er stadig nogen hvor der ikke har koblet rigtigt til, da der er vandrør der går uden om målerne, og dem hvor det er tilfældet, kan godt få det gjort, for vi ved hvem det er.

Der er nogen der helt har forstået aflæsningen, men det er kun en lille ting, og i den forbindelse med aflæsning kan de også se, at det er vigtigt med en postkasse eller rør, for der er nogen der deler sedler ud, hvor man kan skrive måler på. Vi har også fået sat nogle nye opslagstavler op, og resten kommer til foråret.

Bestyrelsen er begyndt at holde frivilligmøde for dem der et frivilligt arbejde i foreningen, så kan vi drøfte hvis der er et problem eller noget de synes de kunne bruge til at gøre foreningen bedre. Det fortsætter vi med, dade frivillige også synes deter en god ide.

Det med at købe grus hjem, så kolonisterne kunne købe hvis de skulle bruge noget inde i haven , og det de bruger ude på stien er gratis, har vist sig at gå super godt, så alt den forudgående dommerdags -snak erblevet gjort til skamme. Det er bestyrelsen glad for, det beviser jo at man ikke skal se så sort på alt nyt. Så er der også en fortjeneste i det, da vi før brugte maskiner som vi måtte leje, det koster jo også penge som er sparet. De cafe-dage vi har og andre tiltag såsom julehygge er der en super god opbakning til, så det fortsætter vi med også i det nye år.

Det gamle år slutter eller det nye begyndte på en trist måde, da der var et kolonihavehus  der brændte, og som i sikkert har hørt, havde der været indbrud og dem der havde været på stedet, havde væltet en gasovn som så antænde et gulvtæppe. Da ejeren  havde 40 l benzin stående i skuret gik det stærkt, derfor vil bestyrelsen henstille til folk ikkeat have så meget benzin stående vinteren over.

Det gik også ud over to nabo-huse, der fik ødelagt taget, da brandvæsnet gjorde alt for ar redde det, men gløder var fløjet over og smæltet huller i tagene, men de skader er udbedret og folk har fået pengene fra forsikringen. Men det er meget ubehageligt når sådant noget sker, for det er mere eller mindre alle kolonisters skræk.

 Derfor vil bestyrelsen opfordre alle, der ikke endnu har forsikret sig, om at få minimum en brandforsikring. Den koster 270 kr. om året, og det får man ikke meget kolonihavehus forhvis uheldet er er ude. Da det var andre der var skyld i, at huset brændte, vil bestyrelsen henstille til alle, at man ikke lader nøgler hænge, så alle og enhver kan opholde sig i husene, som i øvrigt er ulovligt.

Idet nye år er det først og fremmest et problem med overfladevandet, der skal løses og det gælder det stykke som går fra Nylandsvej 11 og op til den brønd der ligger på gårdspladsen. Vi har snakket om at føre den uden om grunden med parcelhuset og ud på stien og op til brønden. Vi har også talt om at sætte varmpumpe mere op i den ende af festlokalet.

Vi har ikke lagt det med at forny toilettet og bruserum af vejen endnu, men da vi holder på, at det ikke må udløse en kontingt-stigning, derfor tager det tid.

Vi fortalte også ved sidste generalforsamling, at Arbejdernes Landsbank ikke ville lave serviceopkrævninger mere, men det har kassereren fundet et godt bud på. Som noget nyt skal kolonisterne selv kontakte forsikringen hvis der er sket en skade eller indbrud, i kan få udleveret en seddel med alle oplysninger som i skal bruge står på. Bestyrelsen lægger noget ind på vores hjenneside, så håber vi det kan hjælpe med at gøre det mere overskueligt.

I den forbindelse vil vurderingsfolkene gerne om-vurdere huset for dem, der ønsker det. Kolonisterne skal selv måle op og lave en løsøreliste, gerne med foto og evt: værdi, så kommer de og så kommer de og vurderer huset og lægger det ind i vurderingssystemet. Bestyrelsen vil opfordre folk til at holde deres huse i pæn stand, som der i øvrigt også står i lokalplanen, derved forstås male og evt. skifte et råddent bræt ud, fot en taksator ser alt, det kan medføre mindre erstatning. Have-udvalget går rundt og ser om alt er som det skal være, for der står jo i lokalplanen at grunden skal være pæn og rydelig. Hvis man ikke forstår hvad det betyder, må man gerne spørge have-udvalget.

Vi håber at se mange til vores arrangementer, i det nye år.

  God Sommer

Beretningen blev godkendt med akklamation.

3) Årsregskabet medevt. revisorbemærkninger.

Elsebeth Poulsen gennemgik regnskabet for 2019 med et årsresultat på kr. 5.343,- efter en driftstilskud på 37.500 kr. Der er aktiver for 545.882. kr. inklusive bank-opsparingen til vandrør på på kr. 285.932,-.

Regnskabet blev gotkendt med akklamation.

4) Indkkomne forslag.

1. Forslag fra Bestyrelsen. 

1) Ændringsforslag til §1.2:

Ved optagelse betales der et kapitalindskud på 600 kr. som fordeles på følgende måde, 250kr. til administration, og 250 kr. til vurdering samt 100 kr. til forbundet.

Forslaget blev vedtaget.

2) Ændringsforslag ril §2.4(tilføjelse).

Kolonihaven er et fristed for kolonister som derfor, skal man som kolonist, acceptere andre koloniaters kulturelle forskelle, dog vil dansk lovgivning til en hver tid være overordnet, ligesom man ikke bestemmer over andre kolonisters akteviteter, så længe de overholder kolonihaveforeningens vedtægter og ordensregler, samt dansk lovgivning og dansk moralkodeks.

Efter en længere debat blev forslaget vedtaget med en ændring af desidste tre ord i teksten fra "og dansk moralkodeks"til" almindelig takt og tone".

Ændrings forslag til §2.5(tilføjelse).

Enhver kolonist accepterer at overholde dansk lovgivning og harsom sådan ingen indsigelses muligheder for hvad kolonisters gøemål, sålænge de overholder dansk lovgivning og dansk moralkodeks. 

Forslaget blev trukket tilbage.

Ændrings forslag til § 2.5.

Har kolonister problemer med andre "kolonister" bedes man kontakte bestyrelsen skriftligt.

Forslaget blev som ny tilføjelse § 2.5 vedtaget med tilføjelsen: (sms).

3) Ændrings forslag til § 10 ( tilføjelse).

Hævelse af rykkergebyr, detgælder hvis man ikke betaler havelejen, vand og forsikring til tiden, første rykker 250.

 kr. anden 650 kr. tredje ogsidste rykker 500 kr..

Forslger blev vedtaget med en oplysning om, om at det drejer sig om rykkere effter henholdsvis 10,20 og 30 dage. 

4) Køb af ny havetraktor hvis nødvendig.

Forslaget blev vedtaget inden for en beløbsramme på 20.000kr. - 25.000 kr. 

5) At vi kun skal have 2 fællesarbejdage.

Forslag vedtaget.

Forslag fra Lisbeth Overgård Nielsen.

. Afskaffe morfar tid.

Forslaget blev nedstemt med 29 for og 38 i mod.

2. Radioer skal holdes inde i huset.

Forslag blev trukket.

3. Der skal være punkter i ordensreglerne om, at man altid sørger for atdæmpe sig og opføre sig ordentligt, så man ikke er til gene for andre.

Forslaget blev trukket efter en positiv tilslutning til indholdet.

4. Man skulle bede nogen om at dæmpe sig, uden at blive truet ved have lågen.

Forslaget blev trukket efter forslagstilleren nærmere havde begrundet baggrunden herfor.

5. I vores vedtægter skal stå trusler og hærværk bliver meldt til politiet.

Forslaget blev trukket af forslagstilleren havde tilbudt at komme med et revideret til næste geralforsamling.

5)  Godkendelse af budget:

Elsebeth Poulsen forelagde budget for 2020 med  udgifter for kr. 462.900.

I budget er medregnet en stigning pr. halve år iforeningens- kontinggent 10 kr. ,,i kontingtet til kreds og forbund på 5 kr. og en stigning i jordleje på 0,52/kvm. Frivillig honorar flyttets fra havelejen til drift. Der er afsat 20.00 kr. til overfladevand, 25.000 til havetraktor, hvis det bliver nødvendigt at udskifte den nuværende og 20.000 kr. til oprydning af en have. Kassereren forslår, der  opkræves et engangsbeløb på 85 kr. i havelejen i oktober/november,til dække største delen af udgifterne til oprydninggen.

Budget blevtaget med akklamation.

6. Valg af formand:

Birte Sveen blev genvalgt m/akklamation.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Til bestyrelsen blev genvalgt Willy Nielsen, ny valgt Nicole Iversen .

Suppleanter Lisbeth Overgård Nielsen, Gitte Struk og Eldis Turkovic.

8) Valg af revisor supplant.

Ingelise Kilbom blev valgt.

9) Valg af vurderngsfolk og suppleanter.

Chung, Bjarne Viese for 2 år Annelise Johannsen valgt for 1 år.

Suppleant Kim Kaad.

10) Valg af medlemmer til kreds representantskab for 1 år.

John Hynding, Nicole Iversen, Kim Kaad blev genvalgt, Lisbeth Overgår Nielsen og Bodilhøy ny valgt 

Suppleant Tommy Due.

 11)  evt:

Kredsformanden takkede Birte Sveen som medlem af kredsbestyrelsen, og de lokale vurderings, og havebedømmelsesfolk for deres indsats i det forløbne år.

Han oriterede om virsomheder i kreds sønderjylland med en god gensidig orientering ved bestyrelsesmøderne, med et kommende vurderingskursus samt med den årlige præmie-kredsfest,der iår afholdes i Haderslev den 1 lørdag ioktober(gratis bustransport til of fra festlokalerne for deltagerne fra Sønderborg.

Preben Sørensen( kredformanden) fortale endvidere om det gode samarbejde mellem de jyskekredse ved møder i Storområdet 4 inden forbundets hovedbestyrelsesmøder samt omtalte sine opgaver som medlem af forbundets redaktions og kommunikationsudvalg.

Derigenten takkede for god ro og orden, Birte takkede forvalget og en tak til derigenten for et godt møde, og en tak til referenten. 

God Sommer

Bestyrelsesmøde 25-02-2020

+bestyrelsesmøde den 25-02-2020.

Fremmødte var Willy, Viola, Nicole,Elsebeth og Birte.

1. Valg af ordstyrer: Willy blev valgt.

2. Godkendelse af referat  fra sidste møde: referatet godkendt.

3. Beretning af formand:

 Vi har solgt to kolonihaver siden sidste møde.

Vi talte om overfladevandet og hvad der skal gøres og hvordan, vi skal lægge rørerne rørene så vi ikke nødvendigvis skal ind og grave i naboens have. Vi bliver ening om at vi graver rørene ned ude i stien og op til brønden oppe på gårdspladsen. Det store træ der står inde i haven Nylandsvej 11, bliver ved med at gro ind i brønden og ind i rørene så det stopper vandet til sidst. Brønden er så smal,  at der ikke er til at arbejde i den, derfor vil det bedste være, hvis  vi kan finde en løsning med ejer om at få det fjernet. Der er indhentet tilbud på kloakrør til reperationen.

Forslag til at der lægges skærver på vejen fra stationsvej og ned til fælleshuset. Vi indhenter tilbud på hvad det koster.

Forsikringen har ændret på opkrævningsdatoen, før gik det fra januar til januar, nu ændres det til mart og et år frem( marts 2021). Det betyder, at den næste opkrævning vil være på 15 måneder og bliver udsendt i marts på fi indbetalingskort. Så i stedet for at opkræve 12 måneder bliver der opkrævet 5 kvartaler.

4.Beretning af kasserer:

Kassereren forelagde regskabet, der er ved at være klar til revision den 2 marts. Desuden drøftede vi næste års bedget.Serviceopkrævninger stoppede ved årskiftet og kassereren forslår foreninglet, det passer godt til mindre foreninger som vores, De har forskellige moduler, der kan stykkes sammen efter behov, blandt andet giver det mulighed for,at der kan udsendes opkrævninger på mail, det er der jo mange der har efterspurgt og via almindopkrævning( PBS/fi-opkrævning) Desuden har de foreningsservice til bogføring, kontering og udarbejdelse af regnskaber, hvilket være en fordel, hvis vi på et tidpunkt ikke selv ønsker at lave regskabet.

læs eventuelt på: htt:/web.foreningnet.dk/

Anden mulighed er Net, men det virker til at være målrettet større kunder end os og virker ikke så fleksibel omkring udsendelse af opkrævninger.

Kassereren har også undersøgt, hvad det vil koste at få MobilPay My shop. Vi mener, at i forhold til debeløb og tranaktioner vi arbejder med i foreningen, vil være en for omkostningstung løsning.

5. Haveudvalget holder fri.

6.Vi drøftede forskellige gørmål til generalforsamlingen; hvem og hvadder skal gøres til generalforsamlingen.

7. Næste møde ?

Tak for god ro og orden

Sekretæren

Bestyrelsesmøde den 07-01-2020

Bestyrelsesmøde den 07-01-2020

Fremmødte var: Willy, Viola, Nicole, Elsebeth og Birte.

1.  Valg af odrstyrer: Willy blev valgt.

2.  Godkendelse af sidste referat: Referatet godkendt.

3.  Beretning fra formand:

Vi har haft brand i et kolonihavehus nede på Havdalsvej 29. politiet sig at branden er opstået på grund af en væltet gasovn, da ejer ikke har været i haven i 3 uger, må der være tale om indbrud og da ejer siger der har været indbrud før, men ikke blevet taget noget, så siger politiet at det nok er også tilfældet  her. Derfor er det vigtigt at folk melder indbrud, uanset om der mangler noget eller ej. Men vi kan sige at foreningen har været heldig, at det ikke blæste mere nytårs aften ellers kunne det have gået meget værre om det er galt nok, men ejer har en brandforsikring. Derfor er det meget vigtigt at have en brandforsikring, den koster 270,0 kr. pr. år og det kan man ikke få meget kolonihavehus for. Der er også gået ud over to andre huse, men det er mindre skader. Taksatoren har vært så alt går sin gang.

Vi har igen fået henvendelse fra en kolonist om at der er koloniater der får strøm fra en ville ovre på Lynghaven, da vi har sagt det før at det er ulovligt, og da det er sådan at bestyrelaen har ansvaret for at det skal gøres lovligt, tager vi os af det.

4. Beretning af kassereren:

Kassereren gennem gik regskabet, og hun fortalte at der er nogle kolonister der ikke havde betalt for deres vand og forsikring, de har ikke forstået at bestyrelsen kan bruge §10 i lejekontrakten som siger hvordan det orholder sig ved skyldige penge beløb til foreningen.

5. Drøftelse af indkomne forslag:

planlægning af frivilligmøder.

Vores juleafslutning gik over al forventning alle hyggede sig, så det er ikke sidste gang vi laver sådan en hygge eftermiddag.

6. Næste møde: Tirsdag den 25-02-2020kl. 18.30 i fælleshuset.

Tak for god ro og orden

Sekretæren.

Nyeste kommentarer

30.11 | 13:00

Vedkomne har fundet en anden køber der er i familie med dem, undsk...

12.11 | 08:23

ok så får du besked når den er vurderet da den ikke må sælges før, da de...

11.11 | 18:11

Jeg vil gerne købe kolonihave Kan du ringe mig 71 58 80 01

11.11 | 18:07

Jag vil købe kolonihave Kan du ringe 71 58 80 01 Aref