Sundsmark

REFERATER 2021

Bestyrelsesmøde 17 - 12- 2021

Bestyrelsesmøde den 17-12-2021

Fremmødte var: Lisbeth, Elsebeth, Nicole og Birte.

Da der ikke var så mange til mødet blev der drøftet mange ting, hvordan man kunne

gøre mere for at kolonien blev pænere på stierne, og hækkene skal klippes mere ind,

da der ikke er meget plads på vejene.

Da det var det sidste bestyrelsesmøde for dette år og kun halvdelen var kommet blev der ikke

besluttet noget konkredt.

Da der kun var piger der var kommet, hyggede vi os med lidt lækkert, og talte om løst og fast.

Dermed ønsker bestyrelsen alle kolonister en god jul og et godt nytår og pas godt på jer selv.

Tak for god ro og orden.

Sekretæren

Referat fra bestyrelses møde den  08-11-2021.

Fremmødte var : John, Mogens, Lisbeth, Erwin, Elsebeth og Birte.

  1. Valg af ordstyrer; Erwin blev valgt.

  2. Godkendelse af sidste referat: referatet godkendt.

  3. Beretning af formand:

Vi har solgt to haver siden sidste møde, der er kommet forespørgsel om tilladelse til at grave faskiner ned, det blev drøftet og bestyrelsen finder at vi må overholde den lejekontrakt som vi har med kommunen , om vi ikke må grave noget ned, så vi finder en anden løsning på bortskaffelse af overfladevand i nogle haver, og den løsning vi kommer frem til kommer til at stå i forbindelse med vores byggeregler, da det så kommer til at gælde for alle der har vand i haven.

Vi har også sendt breve ud til dem der ikke har gjort deres haver  og stier rene inden vi lukker ned, og fra næste år bliver det sådan at der bliver bekendtgjort at bestyrelsen går rundt og ser om all regler bliver overholdt i haverne, for det er bestyrelsens pligt til det, de skal bare varsles det mindst 3 dage før. Vi har også haft hallowein for første gang det blev en super aften, en stor tak til Birgitte, Nicole og Lisbeth for en meget uhyggelig udsmygning. De var god deltagelse og mange der havde gjort en del ud af deres udklædning, og den mad de havde bragt med, som smagte meget bedre end den så ud.

     4.  Beretning af kassereren:

Kassereren fortalte at der va blevet sendt rykker ud, men det bedste er at der ikke er mange denne gang, de fleste er der sket en forglemmelse, andre gør det føler vi, kun for at genere os, men hvis det kan more dem så fred være med det. Vi er også meget spændte på resultatet af vors ansøgning ved fonde, vi venter svar på vores ansøgning først i december  og midt i december. Kassereren nævnte også at kolonisterne skal huske at finde en ny kasserer da hun stopper ved næste generalforamling som hun fortalte ved den sidste generalforsamling.

      5.  Haveudvalget:

John har ikkr hørt fra kommunen om det træ nede på Rundkærsvej, han fortæller også at hækken rundt om ringridderpladsen bliver klippet hvis det er godt vejr.

      6  Rundt om bordet:

Mogens fortæller at der er blevet lukket for vandet og at rørene er blevet pustet ud, der er nogen der har lagt vand ind i huset og i den forbindelse har fjernet udluftningen og det må de ikke, da der sidder en kontraventil i vandhanerne, og derfor kan der ikke luftes ud denne vej, der bliver sat nye på til foråret og der var nogle stophaner der også skulle skiftes ud: Det gik væsentlig hutigere at lukke denne gang. Mogens manglede også at der stod inde på hjemmesiden at han var kommet ind i bestyrelsen, ( formanden tager det til efterretning og får det gjort)

     7.  Hvad har vi gang i lige nu:

Vi skal have frivilligmøde her i november, der bliver der talt om hvad vi kan gøre bedre og andre gode initiativer.

      8.  Evt.  Der bliver afholdt generalforsamling den 26 marts.

      9.  Næste møde:

Næste bestyrelsesmøde er fredag den 17 december kl. 18.00

Tak for god ro og orden

    Sekretæren.

Referat – Bestyrelsesmøde – Sundsmarks Kolonihaveforening. Dato; 11.10.21

Referat – Bestyrelsesmøde – Sundsmarks Kolonihaveforening. Dato; 11.10.21

Alle bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter er tilstede til dagens møde.

Bestyrelsesmødet indledes med en drøftelse af opgaverne i bestyrelsen, og hvad der forventes af de forskellige roller/poster, da bestyrelsen først nu er fuldtallige og kan konstituere sig. Dette medfører at næstformanden trækker sig, da han ikke ønsker et valg til posten/positionen. Efterfølgende opfordres John, af den resterende bestyrelse til at tiltræde posten som næstformand, hvorfor der også er enighed om valg af næstformandsposten.

1. Valg af ordfører

Nicole

2. Godkendelse af referat fra september 2021.

Aftale; Referat fremsendes og gennemlæses af bestyrelsen og godkendes til næste møde

3. Beretning ved formand

a. Der er solgt 3 haver siden sidste møde.

b. Fællesarbejde gik godt. Der blev lavet en del arbejde rundt omkring.

- For fremtiden skal fælles-arbejdsdage planlægges på dage, hvor mere af bestyrelsen (gerne alle) kan deltage. Dette da der er mange opgaver og spørgsmål omkring i hele haven.

- Bør overvejes om der skal serveres morgenmad fremfor frokost, da det er svært at tilfredsstille alle med mad.

- Spisning er kun for deltagende til arbejdsdage.

c. Der er afholdt det første byggemøde i Byggeudvalget.

d. Der er søgt penge ved en fond (Norlys – vækstpuljen) og vi er optaget heri.

e. Kasserer søger to fonde mere. Èn med deadline 16.10.21 (Albani-fond). Den anden i december 21 (BHJ-fond).

f. Kredsfest er aflyst i 2021, da der generelt er for lille tilslutning.

- Pengene kommer retur. Pengene kan evt. benyttes til en bustur for kolonihaveforeningerne. Alternativt besøg i nogle af kolonihaverne i Aabenraa.

4. Beretning ved kassereren

a. Havelejer er sendt ud. Der er allerede blevet indbetalt en del.

b. Vandregning udsendes i slut december, evt. først i januar 2022. Vandurene aflæses af havens ansvarlige for vandurene.

c. Få haver mangler at få styr på brandforsikring i deres haver.

d. Giver opdatering på finanserne i haverne samt hvordan det ser ud med kontoerne.

5. Have udvalg

a)     John laver et opslag om beskærings kursus/hækklipning

b)     Med hensyn til det fredede træ skulle der komme svar i næste uge

c)     John har lavet et opslag i forbindelse med bygning af nyt toilet

6. Rundt om bordet Sønderborg Nyt kommer til Halloween arrangementet

7. Hvad har vi gang i lige nu

8. Evt.

9. Næste møde

a. 8.11.21 – kl. 15.00

Referat bestyrelsesmøde d. 06.09.2021 kl. 15.30

1. Ordfører; Villy

2. Godkendelse af referat udgår – referat ikke færdigt

3. Formandens beretning;

- Kredsmøde/repræsentantskabsmøde: Deltagelse og beretning

o John blev desværre syg og forslag faldt til jord.

o Forslag ift. havebedømmelse bliver taget op i bestyrelsesmøde

o Bustur bliver flyttet til næste år grundet kredsfest (kredsfest prioriteres frem for bustur) Dette selvom pengene i kredsens budget er der fra sidste år.

- Advarsler: Der er x antal påtaler af flere omgange

Solgt: To haver – dog uden kontrakt. (Mønstervej 4 og Nylandsvej 9)

3 mand på vurderingskursus (Nicole, Preben og Johnny) – lærer samt deltagere fortæller, at det er succes

Opringning fra kriminalforsorg; Vi er på liste over folk der kan få hjælp fra kriminalforsorg. Når folk skal ud i samfund/samfundstjeneste og lave arbejdsopgaver. Så kan vi få gratis hjælp herfra til f.eks. oprydning på sti, bygninger og andet forfaldende arbejde. Alt aftales med kriminalforsorg ift. vedkommende ift. arbejde, timetal samt der er opfølgning mellem ”arbejdsiver” og vedkommendes arbejde.

Der skal laves en skitse for, hvad vi har af arbejdsopgaver her fra bestyrelsen. Dette for, at der faktisk er forfaldende arbejde for en person.

Er vi interesseret, så vil kriminalforsorgen komme og fortælle.

Kunne potentielt være;

   Arbejde på fællesområde

   Oprydning/rengøring

   Hjælp til bygning af fælleshuset

 Toiletter skal laves om. Der er indhentet 3 tilbud.

     Søge ved fonde? OBS: Mange fonde vil ikke udbetale, hvis arbejdet er påbegyndt.

       Kasserer vil gerne stå for at søge, hvis vi vælger det.

       Modtager gerne input til, hvad kolonihavedelen er. En præsentationsstil af det.

              Velux Danfoss /

              Mads Peter Clausens Fond

              Dansk tips tjeneste

              Etc..

             Egenfinansiering er god at få med i ansøgninger

          Tage fat i ham fra Olesens Kloak og Anlæg APS samt KL Entreprenør igen (John har bedst             fornemmelse herfor) og arbejder videre ift. en aftale, hvor vi også selv kan lave noget.

          Undersøge, hvad det vil koste at lave det vi kan selv, selv. John regner ud, hvad det vil               koste, hvis vi laver det selv (dette også for fonde-søgning)

           Toiletvogn mens vi bygger. Undersøger udlejningsmuligheder fra forskellige udbydere. I              perioder, hvor der er lukket for vandet, der kan vi varsle, at der ikke er toiletter.                      Dette for, at udgifter kan holdes nede.

            Indvendigt i toilet- og badrumsfaciliteter; Klart ønske om fliser. (Flertal i bestyrelse                   er for). Dette både ift. rengøring, vedligehold og udførelse.

   Lysfest – status: Gik godt lige indtil, at der skulle tændes lys. Så begyndte det at regne. Fest     og hygge gik rigtig fint.

       Deltagende; Ca. 35 til spisen og 5 tilmeldte haver med lys

       Succes, at der kunne købes vin – rosé og hvid. Ca. brugt 1 liter af hver.

       Prøvede noget nyt: Mogens (kendt med ruten) gik med udvalget. Fint, så de fandt vej.               Udvalget har nydt det alle tre og kommer gerne igen.

         Villy; Idé: Lave en rute med lys rundt omkring i haven, så udvalget har en sti at gå efter

       Nogle havde gæster med udefra. Det var fint og hjalp på indtægter. Gæster koster 25                kroner for spisen samt medbring eget kød.

           Folk ude i kolonihaverne vil gerne pynte deres egne haver, hvis det er det, der tænkes.             Nogle er meget seriøse på at pynte haver også.

         Der er en vurderings-ankesag på nuværende tidspunk

4. Beretning ved kasseren

   Ikke så meget i gang siden forrige møde, da der ikke egentlig er brugt noget/meget.

   Ét kort er blevet spærret, men der er styr på det.

   Lysfest: Indtjent omkring 600-700 kr. Positivt, da udgifter har været lave. Der er fortsat      noget tilovers.

   Forbereder udsendelse af kontingent.

Mogens forlader bestyrelsesmødet

5. Beretning fra have-udvalg

     John har haft samtale med Thomas Bjerg Ørrum (Formand for skov- og landskabs …?)            omkring fredet træ. Vi har et ønske om, at den bliver stammet op samt beskåret den,          så vi får lys ind i kolonien. Vi hjælper gerne med at rydde op, dette for at skabe færre        arbejdsdage for dem samt ikke have en udgift i arbejdet.

6. Rundt om bordet inkl. Evt

     Café på søndag (12.9.21). Opstart kl. 10 - 13.

     Halloween-udvalg:

     Må gerne købe til investering for fremtid. Budget vedtaget på 3000 kr. inklusiv. (Aftale;             Meld tilbage, hvis vi får en kanon god ide)

     Arbejdsdag – 2. oktober. Mad fra Kværs Kro. Hentet godt tilbud hjem. Husk at have liste           ift. spisning – hvem deltager til arbejde og spisning.

       Arbejdsplan vedtaget v. bestyrelsesmøde i august

     Udvalg ift. bygning

          o Udvalget bestyr af: John, Mogens, Lisbeth, Birte   

         o Sidelinjen; Elsebeth

7. Hvad har vi gang i lige nu?

    o Halloween-fest; Udvalg er i gang med at forberede

    o Toiletbygning: Se pkt. 3 omkring toiletter

8. Næste møde

       o 11.10.21 kl. 15.30

Referat fra generalforsamlingen den 07-08-2021

Genralforsamling i H/F Sundsmark d. 7 august 2021

1 Valg af derigent: Sven AAge Dam  blev valgt.

2. Valg af stemmeudvalg: Pia Skipper, Mogens Christensen blev valgt.

3. Godkendelse af dagsorden:  Punkt 7 tilføres fælleshuset

    pkt: Valg af kassererer supeleant.

    Pkt. 9. Bestyrelsen vil gerne have valgt 2 bestyrelsesmedlemmer mere, så det går fra 5-7 medlemmer og de er valgt hhv. 1 og 2 år.

5. beretning af formand:

Efter generalforsamlingen, lukkede alt ned.

lysfesten god tilslutning.

fælleshuset har ikke været udlejet ret meget pga. Corona.

godt salg i haver.

Havdalsvej 29 ned brændte nyårsnat 2020, dilemma omkring forsikring og penge

Træ fællet

Fællesarbejde i efteråret gik fint, opgaver blev udført.

Først til pinse var der mugligt med akteviteter dog med restriktioner, men ingen fællesarbejde. Ingen betalte 200 kr. til servisarbejde, derfor  får man spisen til  fællesarbejde den 2 okt.

Bommen skal holdes låst. Dvs.  man låser efter sig selv den sidste gang man kører ud.

Der er regler for hæk, rengøring og vedligeholdelse af veje, grus mm ud til midten af vejen, se regler på haveforeningens hjemmeside.

Næste projekt toiletter.

Mangler vurderingsfolk her i foreningen og man kommer allerede på kursus til efteråret.

Der mangler dræn i Havdalsvej 28. Der graves forsøgsvis  brønde ned til vandure.

Tommy spørger: Til haven Havdalsvej 32, den har stået hen siden sidste år, sidden vi ryddede op. Birte svarer  der er blevet fræset og gjort pænt.

Pia Skipper; spør til de 200 kr Får info om, at der jo ikke er nogle, der har betalt,derfor skal hun ikke have 200 kr. hvis hun deltager i fællesarbejde, men får noget at spise bagefter.

Beretning godkendt.

Beretning af formond kan læsses i fulde længde efter referatet.

6. REgnskab:

Elsebeth gennemgår regnskabet. Regnskabet er blevet udleveret d.d. Vi har haft lidt større udgifter, dette skyldes overførsel af egenkapital til at invistere i traktor og overfladevand bekæmpelse jævnfør generalforsamlingen i 2020. Dette er acceptabelt også set i forhold til, at der ikke kommet så mange indtægter( fælleshuset og kapitalindskud) pga. Corona.Forsikringen er et punkt der virker på faldende. Husbrand på Havdalsvej, hvilket skyles at forsikringen udbetaler til foreningen som efterfølgende udbetaler til haveejeren. Indtægter herunder er også kolonisterns betaling. Balancen grundet Corona en større kassebeholdning, da kassereren har fungeret som en bank i nogle tilfælde, når der skulle betales haveleje og forsikring. Rørarbejde: pengene er først flytet i år på grung af Corona. Vandregningen kan være betalt, men fremgår først til januar, hvis de er betalt d. 31-12. derfor står de som tilgodehavende.Kommunen har eftergivet vores gæld, men fremgår sidste gang her på resultatopgørelsen. Regning på jordleje er modtaget i december med forfald i januar, 10500 kr. mangleratblive betalt til haveejer. Alt i alt ser regnskabet fint ud.

7. Indkomne forslag:

Bilag 1. Fra Michael Falkenhagen:

Ønske om at lave vejen ensrettet, se udsendte tegning d. 1-08-2021. Willy Energivej kommenterer, at det ville give unødig trafikpå nogle veje. Birgitte Energivej  synes det er en god ide, forslår at der tegnes fint op, evt. også skilte. Morten Energivej støtter op, Willy Energivej kommenterer at skiltningen ikke overholdes, Birgitte synes, vi skal se positivt, forslår at vi selv laver skilte, Preben Glentevej komenterer at flere folk vil ignorere hjemmelavede skilte. Debat frem og tilbage for og imod Michael opløser, vi skal ikke være politimænd, men stadig have regler, John Enerivej spørger om vi ikke bare kan spørge, om parkerede biler kan flyte sig, Men Michael  nævner, at det ikke er det der er problemet det er modkørende biler da de ikke kan komme forbi , og det være svært at bakke med en trailer. Fo Grethe Energivej synes ikke om den skiltning.Forslår tegning til alle  i stedet. Birgitte forslår fin tegning, og et notat i referatet. Gurly Mønstervej mener der er større  chance for at møde en trailer her. Nicole Havdalsvej forslår spejle i hjørnerne inden man begynder  at køre ned ad vejen. Preben Glentevej forslår, at Mønstervej og den sidste del skal gøres ensrettet. Willy fortæller, at han har boet her i 15 år og er uforstående overfor problemet, da det ikke tidligere har været et problem, fortæller også om bommenes indtagen. Problemeter måske ikke så stort. Michael siger løsningen kan være udvalgte områder kan gøres ensrettet Glentevej og Mønstervej har problematikkerne. Ove Nylandsvej mener uanset hvilket forslag, så vil vi komme i kø, Michael nævner, at problemet er modsat kørsel, da man ikke kan bakke , Birte formand forslår ensrettet på uvalgt veje og spejle. Dirigenten opremser forslagene, Morten Energivej forslår tegning skal gælde året ud som forsøg. Elsebeth kasserer siger vi skal være lydhør, balance mellem. Accept af problemer og økonomien. Så vi kan forsøgsvis lave ensretning på nogle veje samt spejle. John Energivej oplyser at spejle ses for sent. Dirigenten tager teten og forslår, at tegningen rentegnes og hænges op i tavlerne og laves som forsøg til næste år Birte nævner, at det gælder til næstte generalforsamling i marts så. Forslaget falder, da der kun er 12 der stemmer for og 44 imod.

Bilag 2: fra bestyrelsen:

Pkt. 1 John Energivej §9 st. 1 i vores ordens regler står der , at der ikke er tilladt at bruge gerator i bestemte tidsrum...., forslår bestyrelsen at der skal stå . at der ikke er tilladt at bruge gerator til mobiltelefon opladning, ipad e.l. dag fortsat til bygge arbejde, Willy nævner, at generatorer er blevet brugt til tv mm.  Derfor ønskes ændring, man må gerne klippe hæk osv. husk hensyn til naboen og morfar tid, i byggesager orienter bestyrelsen. Ivan Havdalsvej forslår, at der bare skal være ro hen mod aftenstid og hække skal klippes om formiddagen. Birte nævner at nogle arbejder, derfor skal de have mulighed for at klippe hæk om aftenen. Forslag vedtaget

pkt. 2 Ordensregler § 3 .2 :

Elsebeth pligtige pengeydelser, ex. Hvis folk ikke betaler haveleje. Der besluttede vi sidste år på generalforsamlingen, at det kostede etgebyr på 200 kr. efterfølgende et på 300 kr. og det sidste 500 kr. udsendes med 10 dages interval, der går dermed over flere måneder. Derfor ønsker vi at vi bruger det der står på lejekontrakten, altså at havelejen betales rettidigt ønskeser statet  istede for gebyr mm. Gurlig Mønstervej ønsker, at der sendes mail ud, en påmindelse. Pia Skipper spørger, om det er de samme hver gang, evt. kontakt bistandskontoret. Birte formand fortæller, at offentliggøres det, hvem der skylder penge, skal de ikke betale. Der spørges til andre former for afvikling, der er forsøgt meget. Forslag vedtaget.

Kredsformanden beder om ordet da han skal gå tidligt.

han orienterer omkring havebedømmelse, nævner at præmierne er taget ud fra kredsfesten og gjort lokalt. Takker vurderingsudvalget, 23 august er der repræsentantskabsmøde 2021 i Haderslev. 2 oktober Kredsfest Haderslev, derer sørget bustransport, Ole Dagaard fortæller om havebedømmelse. Der skal være valg på grund af sygdom, 2 og 3 oktober hovedbestyrelsesmøde Miljø og bæredygtighed.

Behandling af indkomne forslag fortsætter:

Pkt. 3 Willy: hækkene ud mod Nylandsvej, grundet navne forandring forviring omkring hæk højden. Fra fælleshuset op mod Stationsvej Max 1.80 m. denne højde skylles minskning af støv. Fra Mønstervej og ned mod Borrevej Max 1.60 m.  hækkenes må max være 0,60 m. i bredden. Michael Spørger og får presiseret bredden ud mod vej 0,30 fra rod. Willy opremser forslaget, at  Morten fra Energivej spørger til håndhævelsen. John Energivej fortæller, at der er blevet bestyrelsen  går ofte ture og fortæller de involdværede såfremt hæk og ukrudt ikke passes. Birgitte nævner ved hussalg, atder bør man sikre sig, ate nye forstårreglerne. Elsebeth kasserer siger, at de forsøger ved samtalen. Birte formand støtter Elsebeths fremlægning.Linda Glentevej nævner at man i begrejsringen for at have købt  en have, kan glemme lidt hvad der bliver fortalt og måsked ikke får alt læst. Willy Energivej afslutter med at fortælle at bestyrelsen går en runde på ca 3 timer med dukumentation og efterfølgende arbejde, i stedet går de rundt og påtaler det med det samme. Pia Skipper spørger til det store træ, om man må beskære de grene, der hænger ind over, bestyrelsen mener det er 3,50 m. op. Spørgsmålet afbrydes som intern sag. Forslag vedtaget

Pkt. 4 Byggeregler:

Birte formand orienterer om orangeri, forslår regler stål 0,60 fra fra skel og af træ 2,50 m. fra skel og det ønskes indskrevet i §5. 3 i vores ordensregler. Willy Energivej støtter præciseringen af teksten og nævner brandfaren. Forslag vedtaget.

Pkt. 5 Bestyrelsen forslår andet om gebyr.

Forslaget trækkes.

PKT.6  negativ rente.

Elsebeth  kassereren nævner konsekvensen af negativ rente. En betaling på ca 3000 kr. årligt. Er lidt mindre pt. da renten er faldet til 0,5 % , ønsker vi at den spærrede konto ændres til alm. konto og da vi ikke skal betale gælden til Sønderborg kommune, så ønskes det at bruge penge på nye toillet, vil desuden søge sponsor samt ønsker, at kolonister kan hjælpe med at male mm. Willy Energivej nævner, at byggematerialer mm. er steget de sidste par måneder. Elsebeth kasserer nævner, at det handler om at ophæve spærringen. Ove Nylandsvej  spørg til, om flertallet er til stede i dag, til at vedtage det, Birte nævner, at der ikke er regler om det. Der spørges af Birgitte Energivej om pengene var tiltænkt noget, Elsebeth fortæller, at de oprindeligt var tiltænkt rørarbejde, men rørene er ikke så ringe. Elsebeth informerer om  at vi iperioder har en stor del penge, Arne oplyser, at der er betalt penge ind af kolonisterne til rørarbejde, Willy  fortæller, at der er ligegyldig hvor mange konti vi har, det er det samlede beløb, Vi betaler negativ rente af, Willy nævner at selvfølgelig skal være en buffer til rørarbejde, men vi har muglihed for at sætte byggeriet i gang. Bestyrelsen må gerne tage beslutningen selv, men vælger at spørge på samme måde somved køb af traktoren. Erling spørger om evt. flere banker, vil være en muglighed. Det kan man ikke. Vi vil kunne invistere fx.   i obligationer. hvilket betyder indelåsning af midler de næste tre år. Rlsebeth kasserer fortæller, at der står 250.000 kr. til rørarbejde. Og forklarer forskellen på de tre slags vand vi arbejder med i kolonien: vandrør( i jorden),  Overfladevand( regnvand, der ikke kan trække væk), og vanddrift. ( reparation og vedligeholdelse afvand ind til haverne). Bestyrelsen forslag er at lade 100.000 kr. stå på den spærrede vandrørs konto og flytte resten over på en byggekonto, der kan hæves på efter behov ved ny- ombygning af toiletter/handikaptoilet og senere baderum. Forslag Vedtaget

pkt. 7 Fælleshus:

Forslag til en stigning af depositum til 1500 kr.

grundet eksempeler på at at blomberingenved kulsyrebeholderen fjernes og en påfyldning koster 1200 kr.  Forslaget Vedtaget.

8. Godkendelse af budget:

Elsebeth kasserer gennemgår budget. Udgifter til reparation og vedligeholdelse af vand påregnes større, derfor en mindre stigning i næste kontingent. 

Pia Skipper kommenterer på stigning: Mogens fortæller om vandproblemet, frosten har betydet at skift afca 70 vandmåere m. Willy oplyser, at der fremadrettet sættes målerbrønde ind ( pt. 10 ) som forsøg. Skulle en kolonist gerne ville have det, kan det lade sig gøre ved at spørge bestyrelsen,kolonisten skal selv grave den ned og man henvender sig til Mogens om hjælp. Mogens tilslutter sig. Der kommer en stigning på næste opkrævning  i januar på 5 kr. til forbundet, 40 kr. til afdelingen, i alt en stigning på 45 kr.  Budgettet godkendt.

9. Valg af formand / kasserer;

Ønske om valg af kasserer suppleant, Elsebeth ønsker på et tidspunkt at stoppe, så derfor denne løsning. Alternativ, at vi betaler os fra det. Pia Skipper spørger om prisen, hvis de i forbundet skal gøre arbejdet, prisen er ca 67.000 kr. Hvis nogle er intereseret bedes man henvende sig til bestyrelsen, Chung foreslår, at det tages op igen Elsebeth modtager genvalg og genvælges.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

john Hynding genvælges for 2 år.

Nanna spørger til arbejdets omfang, ca 1 bestyrelsesmøde i måneden.

Mogens Vælges for 2 år

Ledig bestyrelses for 1 år.

Lisbeth Overgaard Nielsen 1 år Suppleant: genvælges.

Nanna Kastrup 1 år Suppleant.

Erwin Dorn 1 Suppleant.

77. Valg af interne revisor og suppleanter:

a. Valg af to revisorer.; Karen Margrethe Fehrs og Kim Kaad.

B. Ingelise Kilbom for 1 år suppleant.

12. Valg af vurdringsfolk:

Kim Kaad, Preben Petersen, Johnny Koefod,

Bodil Høy, John Hynding og Nicole Iversen.

13. Valg til repræsentantskab:Willy informerer, at vi stiller med 7 grundet koloniens størelse, Birte, Mogens, John Hynding, Fortæller lidt om den indflydelse man har, Chung, pia John,, Niicole og Grethe.

14 Evt. 

Michael synes det er forkert, at datoen for have bedømmelse af haver er en hemmelighed, da han har vand i haven og derfor låst havelågen, Nicole oplyser at det er en beslutning. Willy nævner, at folk ellers har pæne haver, men når datoen er ukendt, så fremstår de ikke så pæne. Der for ikke nedfældet nogen  og der er ingen regelsæt. Referenten henviser til yderligere info.

Tommy spørger til loven omkring hæk til højre side, når man kikker ind i haven. Willy oplyser, at man i hækken skal holde ren 30 cm på sin egnen side.

Be Im Anh Thi Nguyen over tager rengøring af toiletter to gange om ugen.

Halloween udvalget består af Lisbeth og Nicole og er der flere, der kunne tænke sig at være med, så meld endelig tilbage. Birgitte og Nanna er med . Halloween er d. 30 oktober.

Tak for god ro og orden

Referenten

+

Beretningen fra formanden

Beretning

Lige efter generalforsamlingen sidste år blev Danmark lukket ned, og det resulterede i at alle sosiale akteviteter  gik i stå, fællesarbejdet blev udskudt til efteråret som som det var planlagt. Til fællesarbejdet i efteråret havde vi en have som foreningen havde taget retur og den oprytning som skulle til gik godt. Men det er ikke noget vi skulle ud i en gang til. Den første sammenkomst var lysfesten og det var en enorm tilslutning, det glæder bestyrelsen sig meget over.

Fælleshuset kunne vi ikke leje så meget ud som vi plejer og derfor var indtjeningen også derefter, og da det så mest sort ud måtte vi også lukke vores toillet, da vi åbnede dem igen, har kolonisterne været flinke til atbruge sprit så alt er gået godt.

Det positive ved Corona var at vikunne alle de huse vi havde til salg. Haven nede på Havdalsvej 29 som brændte Nytårsaften 2020, i starten var det sådan at foreningen skulle sende overslag fra skadesramte til forsikringen, og så sendte de pengene til foreningen .Det fik vi ændret da bestyrelsen blev beskyldt for at stjæle kolonisternes penge, og det ville vi ikke have siddende  på os. Men så havde det nok ikke set ud som det gør i dag. Bjarnes hus var også udsat for brand, men det videre forløb kenner vi ikke noget til

Vi fik gravet et dræn ned langs fælleshuset, en brønd ned inde i haven hos Betina og som det ser ud har den haft  effekten som vi håbede, for med alt det vand der er kommet på efteråret og her i fåråret havde nogle haver stået under vand. Vi fik også tilladelse til at kappe den store troldpil ned og Mogens har gjort det sådan at den ikke gror videre da den var Skyld i de mange rødder der kom ind i brønden der er inde i lises have, og lise har beholdt så meget af træet til hun kan få sin hængekøje op.

 Vi havde fællesarbejde i efteråret og det godt trods af Corona, men så begyndte Corona at stige igen  og de restriktioner som det medførte. Kunne vi ikke holde nogetigen.

Året 2021 fortsatte som 2020 sluttede. Vi måtte helt hen til pinse før vi igen kunne nogle aktiviteter, og da der atadig var stramme restriktioner besluttede bestyrelsen at vi ikke kunne holde fællesarbejde på en forsvarlig måde, derfor blev vi i bestyrelsen enig om at ingen skulle betale servicebidrag i år. Og dher til fællesarbejde den 2 okt.  får dem der kommer noget godt at spise, fordi at de vil hjælpe med det vi skal have ordnet.

Bestyrelsen synes at alle der har nøgle til bommene skal stramme sig op, det er sådan at hvis man selv kører ud sidste gang så låser man efter sig, uanset om der er nogen derinde, for gør alle det så lbliver der låst for alle bomme, og husk der må ikke parkeres på vejene, der må læsses af og på og ikke mere. Vejene skal holdes rene ud til midten, hækken skal klippes så der ikke hænger grene ud, vejene er så smalle at det risser bilerne. Vi rivervejene for at undgå huller og det er nemmere at holde vejen ren hvis den ikke er så hård.

Det næste procekt, vi gerne vil i gang med er, at lave de gamle toilletter og en overdækning ude foran døren i fælleshuset, og derfor er det et forslag med her i dag . Vi mangler vurderingsfolk, så hvis der er nogen der kan tænke sig det så i gerne melde jer så kommer i på kursus, og det ville være godt hvis vi kunne lave det her i foreningen. Det er jo for dårligt at en forening af vores størelse skal ud og leje folk ude fra.

Det næste sted vi lige pt. mangler at fågravet dræn ned er nede i Havdalsvej 28, og det kommer hurtigst muligt.Vi er begyndt at grave brønde ned til vandmålere, det er kolonisterne selv der skal grave dem ned, så kommer vandmanden og hjælper med monteringen, brøndene får i gratis af foreningen.

Fortsat god sommer

BESTYRELSESMØDE DEN 16-08-2021

Bestyrelsesmøde den 16-08.

Frem mødte var:Elsebeth, Nicole, John, Lisbeth, Mogens,Erwin , Nanna og Birte.

Valg af ordstyrer: Nicole bliv valgt.

Referat fra sidst : Referatet godkendt.

Beretning af Formand:

Der er ikke solgt nogle haver siden sidste møde, Bestyrelsen har  gået havevandring, er der flere der skal have en advarsel. Da der ved generalforsamlingen ikkeblev valgt nok bestyrelses medlemmer nok, til vi kunne blive 7 medlemmer som bestyrelsen ønskede kom Lisbeth ind som  bestyrelsesmedlem da hun var første suppleant. John har forslået en suppleant der hedder Mustafa da der var en Vakant.

Kassereren:

Der blev vedtaget på generalforsamlingen at der skulle betales ekstra 40 kr.i kontinggent da der har været store udgifter til vandure og stophaner da de var blevet ødelagt af frost.

Der købes en pose stolpemix da der er nogen der synes det er sjovt at vælte de pæle der står ved bommene.

Lysfest den 28-08 kl. 17.30

Fællesarbejde:  2 okt. kl. 10 ved fælleshuset.

Der bliver uddelt opgaver.

Ca kl. 13.30 er der spisen til dem der har været  med til arbejdet.

Næste møde: Torsdag den 06-09-2021 kl 15.30 i fælleshuset.

Tak for god ro og orden

Bestyrelsesmøde den 13-07-2021

Bestyrelsesmøde den 13-07-2021:

Fremmødte var Willi, John, Nicole, Elsebedt og Birte.

1. Valg af ordstyrer: Willi blev valgt.

2.  Godkendelse af referat fra sidst: Referatet blev godkendt.

3. Beretning af formand:

Der er ikke solgt nogle haver siden sidst.

Der har igen været klager over for megen larm i en have på Mønstervej.

Formanden har haft kontakt med den pågældende kolonist.

Fælleshuset har været udlejet et par gange.

Der bliver sendt fire breve ud; Der er stadig en kolonist, der ikke har betalt haveleje, og tre der ikke ved hvardan haven skal se ud, de er simpelthem misligeholdt.

De får tre mugligheder; 1. At de inden 14 dage skal få bragt haven i orden. 2. Ellers sætter foreningen en gartner til at få den bragt i stand, og holde den til kolonisten selv har tid til at passe den, og regningen går til haveejeren, og da det er en pligtig pengeydels, så gælder reglen, at hvis de ikke betaler bliver lejekontrakten sagt op. 3. Eller at de sætter deres have til salg.

4. Beretning ved kassereren:

Kassereren fortalte hvor meget der stod på de forskellige konti. Derefter gennemgik vi forslag til generalforsamlingen, og fik styr på, hvem der skulle fremlægge, de forskellige forslag. Kassereren kom også med et forslag til, at have en suppleant til kasseren posten så den, der kunne tænke sig at blive kasserer har en chance for at prøve og se, om der var noget for vedkomne. Samt at kassereren kunne hjælpe en ny med at blive klædt på til opgaven, i stedet for at blive kastet ud i det.

5. Haveudvalget:

Der kommer en seddel op i tavlerne, så man kan se de er på vej.

6. Rundt om bordet:

Mht. generalforsamlingen den 7. august har bestyrlsen et forslag til en dirigent, men vi mangler en referent til at skrive referratet. Der bliv foreslået flere. Formanden kontagter dem efter mødet.

7. Næste møde:

Næste bestyrelsesmøde er den 03-08-2021 kl. 15.30 i fælleshuset.

Tak for god ro og orden

Sekretæren

Bestyrelsesmøde den 15-06-2021

Bestyrelsesmøde den 15-06-2021.

Fremmødte var: Willy, John, Nicole, Elsebeth og Birte.

        1. Valg af ordstyrer: willy blev valgt.

        2. Godkendelse af sidste referat: referatet godkendt.

        3.  Beretning af formand:

Vi har solgt 2 haver siden sidste møde. Der er blevet klaget over højt musik fra en have på Nylandsvej, ved komne har fået besked.

Så talte bestyrelsen om at der for alvor skal strammes op i forhold til at der er mange der ikke holder deres hække og stier rene, for det kan da ikke være så svært at forstå, at man skal holde vejen ren ud til midten,til der bliver revet på stierne er fordi ellers kommer der huller og der er nemmere at gøre stien ren, det er hækken der ikke må være mere end 30 cm ud på stien og total brede af hækken må ikke overstige 60 cm.

Der er nogle haver der decideret ser forfærdeligt ud, og deraf kan bestyrelsen konkludere at de ikke bliver brugt, nogle kan man ikke  en gang finde have lågen når man går forbi ude på stien.Bestyrelsen har sendt nogle breve men der kommer flere.

             4. Beretning af Kassereren:

Der er stadig nogen der ikke har betalt deres haveleje, og derfor får de sidste advarsel, det er noget roderi og derfor har bestyrelsen et forslag med til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen gerne vil ændre på hvor tid der skal gå, fra den rettidige betalingsdato, og den sidste advarsel.

Bestyrelsen synes også det er noget sløseri da man skal jo betale for at bo i en lejlighed, og man skal også betale for at have en kolonihave i Sundsmark og det er lige vigtigt.

               5.  Haveudvalget:

Haveudvalget har været rundt i kolonien, og de kunne konstandtere at der var plads til store forbedringer.

                6. Rundt om bordet.

Almen snak.

                 7.  Næste møde.

Næste bestyrelses møde er den 13 juli  kl. 15.00 i fælleshuset.

Tak for godt ro og orden.

Sekretæren

Bestyrelsesmøde den 27-04-2021

Bestyrelsesmøde den 27-04-2021.

Fremmødte var: Elsebeth, Nicole, Gitte, Lisbeth, John, Willy og Birte.

 1. Valg af ordstyrer: Willy blev valgt

  2.  Godkendel af referat fra sidst: Elsebeth sagde at vi havde glemt to ting, de blev rettet og referatet godkendt.

  3.  Beretning  af formand:

Vi har ikke solgt nogle haver siden sidste møde, men vi skal skrive kontrakt den 03-05-2021.

Vi har fået en klage fra et parcelhus ved siden af kolonien, som klager over røgen fra et bålsted der ligger i en kolonihave på Nylandsvej. Klagen går ud på at vedkomne ikke kan tåle røg og at hendes hus ikke er så tæt, så røgen trænger ind, og at hun synes at flammerne er for høje, da huset har stråtag. Anmelder synes også det ligger for tæt på huset.

Bestyrelsen drøjtede det og kom til den konklusion, at vi kan henstille til den kolonist der har bålstedet, at han skal sørge for at der ikke er høje flammer og at brændet er tørt, så det ikke giver så megen røg. og så godt som muligt passer på med ikke at brænde bål, når der blæser meget og vinden er i den retning hvor huset ligger.

Det står både i vores ordensregler og lokalplanen at der godt må være et bålsted på Max. 0,50 m2, på størelse med et stål bålsted, og 5 m. fra bygningen.

Bestyrelsen svarer på klagen.

Bestyrelsen vil fremsætte et forslag til generalforsamlingen om hvad vi evt; kunne bruge nogen af de penge, som står på den spærrede konto til vandrør. Så vi ikke kommer til at betale strafrente af dem.

Derer kolonister der går op og henter vand i toilet bygningen, og det er fuldstændig overflødig da det er det samme vand som kommer ud af den vandhane som er i kolonihaven, det kan drikkes og bruges til madlavning. Det kan jo ikke være meningen at alle andre skal betale for deres vand.

Der er kolonihaver der mildest talt ser forfærdelig ud, nogle ligner en byggeplads nogen er løbet fra og andre ligner noget hvor der ikke kommer nogen og ikke har været nogen de sidste to år.

Det skal vi have rettet op på.

Så er der de kolonister der har dobbel morral, de siger at haverne ser forfærdelig ud, men det ændrer de ikke på ved at de så selv smider deres affald og andet ragelse i de haver.

Bestyrelsen vil gøre opmærksom på at man ikke må gå ind i andres haver uanset hvordan de ser ud og man må ikke bruge dem som losseplads.

     4.  Beretning af kassereren;

Kassereren har haft kontakt med banken, om hvordan man bæst kan gøre for at undgå at betale strafrente af vores penge, som vi har stående. Der kom flere forslag, men det vender vi tilbage til, fordi vi vil evt. spørge nede på banken om de er villig til at komme til et bestyrelsesmøde og fremlægge de forskellige muligheder der evt. kunne være.

      5.  Haveudvalget;

Willy har udarbejdet et skema som kan bruges når der skal aflæsses for vandet i efteråret.

Haveudvalget overvejer at gå sidst i maj.

Så vi gør opmærksom på at der skal fjernes ukrudt på stien og inde i hækken, og de grene der hænger ud på stien skal klippes væk.

        6.  Hvad har vi gang i lige nu;

Vi er ved at gøre klar til at åbne op for de sociale aktiviteter, da vi synes som restriktionerne ser ud skulle det være en muglighed. Derfor holder vi pinse cafe søndag den 23 maj 2021 fra kl 10-13 oppe i fælleshuset. Hvis alt går vel, holder vi generalforsamling lørdag  den 7 august kl. 12 i fælleshuset. Nærmere information kommeri tavlerne.

         7.  Næste møde;

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 08-06-2021 kl 15.00 i fælleshuset.

 

Tak for god ro og orden

Bestyrelsesmøde den 06-04-2021

Bestyrelsesmøde den 04-06-2021

Fremmøde var: Willy, John, Gitte, Lisbeth, Elsebeth og Birte afbud fra Nicole.

1. Valg af ordstyrer: Willy blev valgt.

2. Godkendelse af sidste referat: Referatet godkendt.

3. Beretning af formand:

Vi har solgt to haver siden sidste møde. Birte har kontaktet en gartner for at få et overslag over hvad det kommer til at koste for at få lavet en have i orden, da vedkommende ikke har vist sig i havenn de sidste to år. Det bliver på  kolonistens regning. Foreningen har forsøgt at få ham til at gøre noget men uden held, derfor kan vi bruge § 2.4. i vores Vedtægter og det er det, vi har sat igang.

Formanden har også kontaktet den der har en have på Nylandsvej,  og en have på Mønstervej  hvor der er det samme problem, de bruger en generator om aftenen og langt ud på natten, det står ellers klart og tydeligt i vores ordensregler § 9.1. hvordan man skal forholde sig ved brugen af en generator.

Ringriderforeningen er gået med til at betale en tromle som vi skal bruge ude på ringriderpladsen. Tromle + kørsel koster 1100 kr. pr. dag.

Vi skal også leje en mini læsser til at få fjernet jord, som folk smider af oppe på parkeringspladsen ved Stationsvej. Folk tror åbenbart det er en offentlig losseplads. I den forbindelse kan vi også komme lidt mere grus på gårspladsen nogle steder, og op ad vej mangler der også lidt nogle steder.

Åbning af vand. Der er mange stophaner og vandure der ikke kunne tåle frosten.

4.  Beretning af kassereren:

Det reviderede regnskab for 2020 blev gennem gået og der blev spurgt ind til forskellige ting, som kunne være lidt uklart, bl.a. da Alm. Brand  har udbetalt erstatningen til foreningen  (Havdalsvej), hvorefter vi har sendt den videre til de forsikrede, derved kommer der en mellemregning. Taget i betragning at 2020 var præget af Corona, er kassereren tilfreds med regnskabet og vi har fået lavet de ting der var budgetteret med for året. Regnskabet goskendes af bestyrelsen til godkendelse på generalforsamlingen.

kassereren gennemgik også et foreløbigt budget for 2021. Flere forslag blev drøftet, bland andet, hvorfor kassereren skal have mindst 250.000 kr. på driftskontoen hver januar. Det er fordi næsten alle vores udgifter ligger i første kvartal og betales forud for hele året( jordleje, kontingent til forbund og kreds og foreningens  egne forsikringer). Første haveleje kommer den 30 april. Så er det nødvendig at have så mange penge på kontoen. Det betyder, at vi kommer til at betale negativ rente. Banken har orienteret os om, at vi pr. 1 maj skal betale negativ rente af indestående over 100.000 kr. . Det gælder for såvel driftskontoen som vandrørskontoen og bliver alligeved en slagspenge hen over året. Kassereren tager en snak med banken om hvad vi kan gøre for at minimere denne udgift. Der kom flere forslag fra bestyrelsesmedlemmer til budgettet. Kassereren vil tage disse med i sine overvejelser i udfærdigelse af budget 2021, hvis foreningen stadig er Corona ramt.

5. Haveudvalget:

Haveudvalget begynder snat at gå rundt og ser på stier og hække. I den forbindelse: lad os gøre klart at der står i vores ordensregler at:hækken ud mod stien må være max 1.60 m og det må lågen også. Hækken mellem haverne må være 1.80 m. og det gælder også  hækhøjden 1.80 m også ved de haver der har siden ud mod grusvejen, der går fra fælleshuset og op til Stationsvej. Breden på alle hække må ikke overstige Max 0.60 m.

Der blev diskuteret om kolonisterne skal vide hvornår haveudvalget går rundt og ser på haver. Haveudvalget har den holdning, at da folk skal holde deres stier og hække rene hele tiden, er det ikke nødvendigt at orientere  om hvornår de går. Andre i bestyrelsen synes, det var rart at vide. Det er ikke nødvendigt med en bestemt dato. Bestyrelsen nåede ikke til eninhed.

6. Rundt om bordet:

Container kommer den 8 - 9 maj . Det er kun til haveaffald og ikke andet.

7. Evt;

8. Næste møde er den 27-04-2021 kl. 1500 i fælleshuset.

Tak forgod ro og orden.

sekretæren

Bestyrelses møde den 03-03-2021

Bestyrelse møde den 03-03-2021.

Fremmødte var:  Elsebeth, Birte, Johm og Nicole.

       1. Valg afordstyrer:  Nicole blev valgt.

       2.  Godkendelse af referat fra sidste møde: Referatet  godkendt.

       3.  Beretning af formand:

Vi har solgt 4 haver siden sidste møde. Kommunen har sendt os et formular, om det solcelle anlæg som skal sættes op ovre ved en virksomhed som ligger bag ved den sti der går bag ved kolonihaverne på Mønstervej, for det kunne måske være vikunne få VE-bonus, for vi ligger tættere på det solcelleanlæg end 200 meter som er grænsen hvis vi skulle komme i betrakning til den VE-bonus, ansøgningen er sendt af sted. Kontingent Til forbund stiger med 10 kr. pr. medlem i 2021, men vi bliver nødsaget til at tage det med på den kommende generalforsamling da vi i denne tid ikke ved hvornår vi kan holde noget som helst, og vi skal vide det inden 7 marts 2021.

Kolonihaveforbundet sendte en forsikrings forhøjelse ud den 23 februar. Vi syntes det var for sent, og vi kontagtede forbundet, men de havde fået det om fredagen som vi fik det om tirsdagen, så det kunne ikke gå hurtigere. Det var også derfor, at vi sendte det med sms, så kolonisterne havde en chance for at melde fra da det skal gøres senest den11 marts eller eller ændre til brandforsikring i stedet.

Vandmanden er i gang medat sætte desidste stophaner op i det område der er fra fælleshuset og op til Stationsvej, så kommer han til den anden del af kolonien, og han skal ordne den tilslutning nede på Mønstervej 4.

       4.  Beretning af kassereren:

Elsebeth fortalte, at hun næsten havde regnskat klar til revision der er fastsat til den 12 marts.

John kom med et forslag om, at vi kan undlade at opkræve de 200 kr. for servicearbejde, da vi ikke ved om vi kommer til at holde fællesarbejde iår på grund af Corona. Men da det enbeslutning der er truffet på en generalforsamling, kan man ikke bare fjerne den. Det blev diskuteret og vi nåede frem til, at vi kunne dispensere for 2021 på grund af Corona. Skulle sdet så være muligt med en fællesarbejdsdag senere på året, så må vi finde på noget.

Bestyrelsen mener at ingen kan have noget imod det, sådan som forholdene er, ingen skal være bekymret om smitterisiko, forsamlingsforbud mm. deltagelse i fællesarbejde. Endelig vil forsikrigs stigningen ikke kunne mærkes så slemt, da stigningen kommer på den opkrævning, der er til betaling 30 april.

        5. Haveudvalget:

John fortalte at ham og Willy havde talt om at de ville vise kolonisterne, hvordan man klipper hække ind, da mange hækkeer blevet for brede ud mod stien og de ridserbilerne. De hække der er inde i haverne, er også for brede da de kun må være 60 cm brede, og man skal holde hækken ren 30 cm fra hækken så ukrudt ikke vokser over til naboen.

        6.   Bordet rundt:

Nicole havde en liste med som Kim havde lavet og den kan bruges af kolonister når de skal sælge deres haver. Den kan også bruges til at lave en tegning, hvor det fremgår hvor vandrør er gravetned på grunden.

Birte fortalte, at derer vandhaner brækket af og andre steder var de skruet af, derfor er det vigtigt, at folk holder øje med deres haves vandhane er, Så se efter om de er i stykker.

Overfladevand nede på Havdalsvej skal ordnes, men det bliver først gjort når vi er færdi med at gøre klar til at åbne vandet.

          7.  Næste møde:

Næste bestyrelses møde er tirsdag den 23 marts kl 15. Vi håber forsamlingsforbuddet er blevet hævet til den tid så suppleanter igen kan deltage-

Tak for god ro og orden.

  Sekretæren.

Nyeste kommentarer

30.11 | 13:00

Vedkomne har fundet en anden køber der er i familie med dem, undsk...

12.11 | 08:23

ok så får du besked når den er vurderet da den ikke må sælges før, da de...

11.11 | 18:11

Jeg vil gerne købe kolonihave Kan du ringe mig 71 58 80 01

11.11 | 18:07

Jag vil købe kolonihave Kan du ringe 71 58 80 01 Aref